Inwentaryzacja – kogo obowiązuje i kiedy się ją przeprowadza

Właściciele firm zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz do roku remanentu. Remanent (zwany też spisem z natury albo inwentaryzacją) obejmuje zakres czynności pozwalających na ustalenie stanu składników majątku danego przedsiębiorstwa. Spis z natury nie powinien opierać się wyłącznie na danych z programów magazynowych, ale odzwierciedlać faktyczne stany posiadania. Ważne jest więc, aby przeliczyć towar i sprawdzić, w jakim jest stanie.

Kto musi przeprowadzać remanent?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są do regularnego przeprowadzenia remanentu. Ponadto inwentaryzację muszą przeprowadzać firmy, w której na jej aktywa składają się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze.

Kiedy przeprowadza się remanent?

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania inwentaryzacji rocznej mają obowiązek przeprowadzenia jej w ostatnim dniu każdego roku obrotowego. Co więcej, inwentaryzacja roczna najwcześniej może zostać rozpoczęta na 3. miesiące przed końcem roku obrotowego, zakończona musi być zaś do 15. dnia następnego roku.

Inwentaryzację sporządza się:

 • na dzień rozpoczęcia działalności,
 • ostatniego dnia roku podatkowego,
 • na dzień 1 stycznia,
 • w przypadku, gdy dana firma w ciągu roku podatkowego straci prawo do opodatkowania przychodu na zasadzie ryczałtu,
 • w przypadku zmiany wspólników albo zmiany proporcji udziału wspólników,
 • w momencie likwidacji działalności.

W sytuacji, kiedy rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, przedsiębiorca nie musi przeprowadzać spisu 1 stycznia, może przepisać więc remanent, który wyszedł na 31 grudnia.

WAŻNE!!!

Remanent należy wykonać, nawet jeżeli jego wynik będzie zerowy.

Co ujmować w remanencie?

W remanencie wpisuje się informacje o:

 • towarach handlowych i materiałach podstawowych i pomocniczych,
 • półwyrobach,
 • produkcji w toku,
 • wyrobach gotowych,
 • brakach i odpadach.

W spisie z natury na koniec roku nie należy ujmować środków trwałych ani wyposażenia. Te rzeczy spisuje się tylko podczas remanentu w momencie likwidacji firmy.

Jakie elementy powinien zawierać remanent?

 • nazwa firmy,
 • data sporządzenia dokumentu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, 
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku przedsiębiorstwa,
 • jednostka miary i stwierdzona ilość w momencie przeprowadzania spisu,
 • ceny w złotych i groszach za jednostkę miary i suma odpowiadająca wartości towarów znajdujących się w spisie,
 • łączna wartość wszystkich pozycji spisu.

Na końcu dokumentu należy zawrzeć zapis „Spis zakończono na pozycji…”, a następnie podpisać przez osoby sporządzające spis oraz przez właściciela danej firmy lub wspólników spółki.

Jak dokonać wyceny towarów?

Przedsiębiorca musi dokonać wyceny remanentu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.

 • Towary i materiały należy wyceniać zgodnie z ceną zakupu netto (po ewentualnych rabatach i upustach) lub według cen rynkowych, jeżeli są niższe w dniu wykonania spisu.
 • W sytuacji, kiedy towar został uszkodzony lub wyszedł z mody i jego aktualna cena jest niższa od ceny zakupu, to obok wyceny należy wpisać faktyczną cenę zakupu.
 • Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.
 • Spis wyrobów gotowych własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.