Nowelizacja ustawy o VAT i kilku innych ustaw określana jako pakiet SLIM VAT 3 czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Oprócz zmian w podatku VAT, aktualizacji ulegną przepisu z zakresu podatku dochodowego.

JPK_PIT i JPK_CIT

Elektroniczne prowadzenie ksiąg oraz ich przesyłanie do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT) zostanie przesunięte o rok, co ma umożliwić podatnikom odpowiednie przygotowanie systemów informatycznych. Obowiązek przesyłania odpowiednich plików będzie wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie bądź kwartalnie). Niektóre grupy zostaną z tego obowiązku wyłączone, m.in. koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe. 

Ulga rehabilitacyjna

Zostanie rozszerzony katalog osób z niepełnosprawnością. Ta zmiana pozwoli podatnikom na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Ulga na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

Limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością zostanie zniesiony. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

Zmiana zasad opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z najmu prywatnego spowoduje, że małżonkowie będą mogli zastosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 000 zł (obecnie limit wynosi 100 000 zł), bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Podatek PIT

Usługa Twój e-PIT zostanie rozszerzona dla podatników chcących rozliczyć się z dochodów z działalności gospodarczej.

 Zostaną również doprecyzowane przepisy dotyczące podatku u źródła (zwolnienie z podatku od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych i obligacji).

Podatek od spadków i darowizn

Zostanie zlikwidowany niedoszły „podatek od zbiórek” oraz zostaną podwyższone kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn w kwotach:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Planowo pakiet SLIM VAT 3 ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.