17% PIT

W 2020 r. w pełnym zakresie będzie obowiązywała , wprowadzona z dniem 1 października 2019 r., obniżona stawka podatku dochodowego w wysokości 17%.

Dotychczas obowiązująca skala podatkowa zakładała dwie stawki w wysokości 

18% i 32%.

Od 1 października 2019 r., podatnicy przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy mogli stosować stawkę 17%. W efekcie dochody za 2019 r. opodatkowane będą według faktycznej stawki 17,75%. Od 1 stycznia 2020 r. dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia czy też z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółek kapitałowych opodatkowane będą według skali podatkowej: 

17%w przypadku dochodów poniżej 85 528 zł

32%wprzypadku dochodów powyżej 85 528 zł 

Mały podatnik w PIT i CIT w 2020 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższony zostanie limit przychodów dla małego podatnika w PIT i CIT. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. W 2020 r. wyniesie on zaś 2 mln euro. Przekłada się to na 8 747 000 zł, co stanowi kwotę o 3,6 mln zł wyższą niż w roku poprzednim. Podwyższenie limitu ułatwi skorzystanie z 9% stawki podatku od osób prawnych większej grupie podatników. Obecnie skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej w podatku CIT wiąże się ze spełnieniem dwóch podstawowych warunków dotyczących wysokości przychodów, tj. w roku poprzedzającym (limit przychodów wynosi obecnie 1,2 mln euro brutto) i bieżącym (limit przychodów wynosi 1,2 mln euro netto).

Zatem, jeżeli podatnik rokrocznie osiągał przychody za poziomie 1,1 mln euro netto, nie będzie miał prawa do zastosowania stawki 9%, bo nie posiadał statusu małego podatnika. Po podwyższeniu progu do 2 mln euro, problem ten zniknie. Nie oznacza to jednak podwyższenia progu przychodów, którego nieprzekroczenie uprawnia do zastosowania stawki 9%.

Aby w 2020 r. skorzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT, podatnik nie może:

  • w 2019 r. przekroczyć progu 2 mln euro brutto, 
  • w 2020 r. przekroczyć progu przychodów w wysokości 1,2 mln euro netto.

Ministerstwo Finansów zapowiada jednak, że rozważy podwyższenie także progu wskazanego w art. 19 ustawy o CIT do 2 mln euro, w celu umożliwienia skorzystania ze stawki 9% szerszemu gronu podatników. 

Podatek od sprzedaży detalicznej

Wciąż nie jest także pewna sytuacja związana z obowiązywaniem tzw. podatku handlowego. Podatek ten objąć miał przychody uzyskiwane ze sprzedaży detalicznej, powyżej 17 mln zł. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakłada wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. 

Kwestia ta jest przedmiotem toczącego się obecnie postępowania przed TSUE, które zostało wszczęte po zaskarżeniu przez Komisję Europejską korzystnego dla Polski wyroku niższej instancji. Przez ostanie lata obowiązywanie przepisów dotyczących tego podatku było zawieszane. 

Prawdopodobnie przepisy zostaną zawieszone także na rok 2020, jednak na chwilę obecną wciąż nie uchwalono stosownej nowelizacji, choć podatek ten nie został także uwzględniony w budżecie na 2020r. 

Istnieje zatem pewna, choć stosunkowo niewielka szansa na to, że podatek handlowy zacznie obowiązywać od stycznia 2020r. 

Podatek u źródła

1 stycznia 2020 r. to także data, od której mają zacząć obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do płatników objętych przepisami ustawy o CIT. Przypomnijmy, że przepisy nowelizacji obowiązują w pełnym zakresie na gruncie PIT od 1 lipca 2019 r., natomiast w odniesieniu do podatku CIT obowiązek poboru podatku został zawieszony do końca 2019 r. Nie można jednak wykluczyć, że przepisy te zostaną zmodyfikowane bądź całkowicie zniesione.