Ulga ta to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej), wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5% podatku dochodowego.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Co to są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to m.in.:

 • patenty,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Kwalifikowane IP musi spełniać łącznie trzy warunki:

 • zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 • należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
 • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Ulgi B+R i IP Box jednocześnie – nowość od 2022

W rozliczeniu rocznym za 2022 rok podatnicy mogą po raz pierwszy skorzystać z możliwości rozliczenia obu ulg równocześnie. Oznacza to, że podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą zmuszeni do wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 r.

Ujęcie ulgi IP Box w zeznaniu podatkowym

Co do zasady, z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego. Wtedy podatnik musi wykazać w zeznaniu rocznym w załączniku CIT-IP lub PIT-IP następująco:

 • przychody z kwalifikowanych praw,
 • koszty uzyskania przychodów związane z kwalifikowanymi prawami,
 • kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw,
 • liczbę kwalifikowanych praw, z których podatnik korzysta.

Załącznik CIT-IP lub PIT-IP dołącza się do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Oba załączniki oraz pozytywna opinia organów skarbowych są podstawą do skorzystania z ulgi IP Box. W konsekwencji podatnicy mają prawo zastosować 5% stawkę podatku do dochodu kwalifikowanego, pamiętając o tym, że jeśli poniosą z tego tytułu stratę, to nie mogą jej kompensować z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanym na zasadach ogólnych (9% lub 19% (zgodnie z ustawą o CIT) oraz stawką 12% i 32% lub 19% (zgodnie z ustawą o PIT).