Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczyć można koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT lub w ustawie o CIT.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Zakres kosztów podlegających odliczeniu

Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane, to między innymi:

 • poniesione w danym miesiącu należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
 • poniesione w danym miesiącu należności z umowy zlecenia lub o dzieło uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz od przedsiębiorstwa w spadku sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z tzw. „podmiotem powiązanym” z podatnikiem;
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z „podmiotem powiązanym” j.w. z podatnikiem;
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Ewidencja wydatków poniesionych na poczet badań i rozwoju

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, mają obowiązek wyodrębnić koszty działalności B+R. W przypadku podatników prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów kwoty kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową należy dodatkowo wyszczególnić w kolumnie 16 KPiR. Po zakończeniu roku należy zsumować te koszty. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo – rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

Ujęcie ulgi B+R w zeznaniu podatkowym

Skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest możliwe, jeśli podatnicy nie wykażą jej w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na poczet w/w ulgi. Nie ma możliwości odliczania „kosztów kwalifikowanych” sukcesywnie w trakcie roku podatkowego, w poszczególnych miesiącach, w których są one ponoszone.

Zeznanie podatkowe jest ostatnim elementem całego procesu, który prowadzi do skorzystania z  ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulgę na badania i rozwój wykazuje się w załączniku PIT/BR jeśli podatnik składa PIT-36 lub PIT-36L oraz w CIT/BR w załączeniu do zeznań CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B.