Nowelizacja ustawy o VAT i kilku innych ustaw określana jako pakiet SLIM VAT 3 czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. SLIM VAT 3 ma co do zasady sprawić, że rozliczanie podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. Wprowadzane zmiany będą obejmowały kilka obszarów w zakresie podatku VAT.

Wyższy limit małego podatnika VAT

Podwyższony zostanie limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro (w 2023 r. kwota ta będzie odpowiadała 9 654 000 zł). Status małego podatnika uprawnia do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Możliwość przeznaczenia środków z rachunku VAT na kolejne podatki i opłaty

Środkami z rachunku VAT będzie można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Zniesiony zostanie obowiązek posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Spowoduje to, że podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika.

Wprowadzone mają zostać również przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Kursy walut dla faktur korygujących

Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Co do zasady, zarówno przy korektach „in plus” jak i „in minus” stosowany ma być kurs historyczny, czyli przyjęty dla pierwotnego rozliczenia.

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej z tytułu opustu lub obniżki ceny, nie będzie wówczas musiał stosować pierwotnego kursu dla każdej z korygowanych transakcji osobno, a jeden kurs zbiorczy dla wszystkich transakcji. Będzie nim kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej.

Zmiany w stosowaniu proporcji przy sprzedaży mieszanej

Przepisy przewidują również korzystne zmiany dla podatników prowadzących sprzedaż mieszaną, tj. opodatkowaną i zwolnioną z VAT:

  • zniesiony ma zostać obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego przyjętej proporcji, wystarczające będzie zawiadomienie,
  • zwiększy się kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu pozwalająca na przyjęcie, że proporcja przekraczająca 98% wynosi 100%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,
  • nie będzie konieczne dokonanie korekty podatku VAT na koniec roku, jeśli realny współczynnik na koniec roku będzie niższy od ustalonego o mniej niż 2 punkty procentowe.

Przekazywanie środków z rachunków VAT w grupie VAT

Wprowadzona zostanie możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Zmiany w przechowywaniu dokumentów dla posiadaczy kas online i wirtualnych

Nowoczesne kasy fiskalne online oraz wirtualne przekazują dane bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej. Wraz z pakietem SLIM VAT 3, zniesiony zostanie więc obowiązek drukowania przez podatników raportów fiskalnych oraz innych dokumentów z kas online i wirtualnych. Podatnik będzie mógł zdecydować czy będzie przechowywał dokumenty elektronicznie czy w postaci wydruków.

Dodatkowo będą zastosowane uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania ( m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz zostanie wprowadzony nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) będą wydawane przez jeden organ – dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie każdą z tych informacji wydaje inna instytucja.

Ujednolicone mają zostać przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA. Zlikwidowane zostaną opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Zniesiony zostanie obowiązek wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty, lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Dodatkowo do systemu finansów publicznych wprowadzony zostanie przegląd wydatków.

Podatnik bezgotówkowy – łatwiej o szybszy zwrot VAT

Status podatnika bezgotówkowego uprawnia do szybszego otrzymania zwrotu VAT – w 15 dni. SLIM VAT 3 zakłada liberalizację części warunków, które należy spełnić, by otrzymać szybszy zwrot, tj.:

  • okres, w którym podatnik prowadzi ewidencje przy użyciu kas fiskalnych online lub wirtualnych, zostanie skrócony z 12 miesięcy do 6 miesięcy,
  • wartość minimalnego obrotu, jaki podatnik musi zaewidencjonować na kasie online lub wirtualnej w każdym okresie rozliczeniowym, zostanie zmniejszona z 50 000 zł do 40 000 zł,
  • okres, w którym podatnik powinien wykazywać w/w obrót, zostanie skrócony z 12 miesięcy do 6 miesięcy.

Co więcej – na okres dwóch lat obniżone zostaną progi dwóch wskaźników, których spełnienie warunkuje szybszy zwrot VAT:

  • udział sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie online lub wirtualnej w sprzedaży ogółem w danym okresie rozliczeniowym powinien wynieść co najmniej 70% (zamiast 80%),
  • udział płatności bezgotówkowych w sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie powinien wynieść 55% (obecnie jest to 60%).

Złagodzenie przepisów dot. sankcji VAT

Zostanie wprowadzony system miarkowania sankcji VAT i rezygnacja z automatyzmu. Będzie brana pod uwagę sytuacja ekonomiczna podatnika, a sankcje będą miały charakter indywidualny.

Planowo pakiet SLIM VAT 3 ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.