Art. 33a ustawy o VAT mówi, że czynni podatnicy VAT mogą rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy i tym samym dokonać jego odliczenia. To z kolei oznacza, że importujący towary na terytorium UE nie muszą płacić osobno podatku VAT od importu na podstawie dokumentów celnych. 

O chęci skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia importu należy poinformować naczelnika urzędu celno-skarbowego przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym podatnik zamierza ją zastosować. Z procedury uproszczonej nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z procedury uproszczonej?

  • należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
    • zaświadczenie o niezaleganiu we wpłatach należnych składek na ZUS oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (dopuszcza się zaległości w wysokości 3% kwoty należnych składek i 3% należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach);
    • potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT;

Przesłanka ta zostanie spełniona również wtedy, gdy podatnik złoży, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o tej samej treści. Takie oświadczenie należy składać co 6 miesięcy.

  • zgłoszeń celnych musi dokonywać przedstawiciel bezpośredni lub pośredni (chyba że podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczenia w rozumieniu unijnego kodeksu celnego).

Dokumentację należy złożyć do naczelnika urzędu celno–skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju do naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno–Skarbowego we Wrocławiu.

Korekta deklaracji VAT

Jeśli podatnik nie rozliczył w całości lub części należnego VAT z tytułu importu towaru, a korzysta z procedury uproszczonej, to może skorygować złożoną deklarację w terminie 4 miesięcy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie tego importu.

Jeśli nie skoryguje deklaracji w ww.  terminie, straci prawo do rozliczania należnego VAT wykazanego w zgłoszeniu celnym. W konsekwencji powstanie dług celny, w ramach którego importer będzie zobowiązany do wpłaty nierozliczonego podatku wraz z odsetkami.