Mały podatnik

Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Stąd w 2023 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość wskazanego przychodu nie przekroczy w 2022 r. kwoty 9.654.000 zł (2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Jednorazowa amortyzacja

Jednorazowej amortyzacji dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2023 r. będzie więc wynosić 241.000 zł (50.000 euro x 4,8272 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podatnicy PIT, u których przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty 2.000.000 euro będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zatem limit przychodów za 2022 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2023 r. ksiąg rachunkowych przez wskazane podmioty wykonujące działalność gospodarczą, wynosi 9.654.400 zł (2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit przychodów

Podatnicy PIT kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli w 2023 r. opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2022 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 9.654.400 zł (tj. 2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro).

Jeśli dodatkowo przychody nie przekroczą kwoty 965.440 zł, (czyli równowartości 200.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,8272 zł/euro), to podatnik ma możliwość opłacania ryczałtu za okresy kwartalne.