Pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, czyli np. wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w poniższym linku:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,13,13,5098,,20220101,rozporzadzenie-ministra-inwestycji-i-rozwoju-z-dnia.html#P217172

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, w tym podatników rozliczających się na skali podatkowej, podatkiem liniowym jak i tzw. ryczałtowcom.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Odliczenia od dochodu dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jedynie kwotę odliczenia, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie, można odliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jakie warunki należy spełnić?

  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być dokonane w budynku, którego  podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem;
  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek;
  • Budynek musi być wybudowany – ulga nie ma zastosowania dla budynków będących w budowie;
  • Musi to być budynek mieszkalny jednorodzinny.

Ulga przysługuje także w przypadku, gdy z uwagi na to, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przykładowo nie ma możliwości technicznych montażu np. instalacji fotowoltaicznej, jest ona umieszczana na innym budynku, np. garażu czy budynku gospodarczym, ale zaspokaja ona potrzeby budynku mieszkalnego.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w tej części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Dotyczy to m.in. wydatków sfinansowanych z dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych takich jak np. pochodzące z programu Mój Prąd.